Assessment a development centrá

Assessment centrum

Assessment centrum, teda prognostiku odbornej a osobnostnej spôsobilosti, poskytujeme klientom s cieľom zefektívniť proces výberu zamestnancov na danú pozíciu. Testovanie rôznych zručností a schopností prebieha pod vedením našich skúsených assessorov, ktorí následne vyhodnocujú priebeh celého procesu.

Oblasti, na ktoré sa v rámci assessment centra zameriavame

  • práca v tíme, tvorivosť, proaktivita
  • organizačné schopnosti
  • schopnosť plánovať a rozhodovať
  • odolnosť voči stresu
  • verbálne a komunikačné schopnosti
  • empatia a asertivita
  • riešenie konfliktov, argumentácia

Development centrum

Development centrum patrí medzi jeden z našich základných nástrojov identifikácie potenciálu a rozvojových potrieb zamestnancov. Development centrom identifikujeme silné stránky jednotlivcov, aj ich rozvojové potreby. Výsledkom celého procesu (práca s modelovými situáciami, psychodiagnostika, rozhovor) je tak spoľahlivý obraz o nevyužitom potenciáli zamestnancov, ich existujúcich kompetenciách a vnútornej motivácii. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozvojového programu je vytvorenie individuálneho plánu osobnostného rozvoja každého zamestnanca.

Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: