Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tímová práca a spolupráca

Termíny: PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ
Miesto: uvedené pri konkrétnom termíne (Bratislava alebo Žilina)
Poplatok: účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Kontakt:+421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Pochopíte význam spolupráce v tíme
 • Získate vedomosti a praktické zručnosti pre budovanie a vedenie efektívnych tímov
 • Naučíte sa používať jednotlivé metódy tímovej práce
 • Spoločne identifikujeme prípadné problémy a zlepšenia spolupráce v konkrétnom tíme
 • Uvedomíte si dôležitosť spoločného cieľa

Obsahová náplň:

 • Vymedzenie tímovej spolupráce
 • Pravidlá tímovej práce
 • Trojuholník tímovej spolupráce – vyvažovanie: proces, výkon, vzťahy
 • Tímové roly – základná typológia osobnostných typov (podľa Belbina)
 • Fázy vývoja tímu – tím v čase, zmeny vzťahov, priorít a prístupu pri manažovaní tímu
 • Kooperácia verzus súťaživosť v tíme
 • Komunikácia v tíme (kritika, pochvala, spätná väzna)
 • Ako zvládať konflikty v tíme
 • Význam plánovania, monitorovania a vytyčovania tímových cieľov;
 • Budovanie tímu ako bezpečného priestoru
 • Aktivity na rozvoj spolupráce konkrétneho tímu – facilitácia vzťahov v tíme

Metódy:

riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah:

1 tréningový deň (8 h)

Organizačná forma:

kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termíny

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!