Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vyhodnotenie kľúčových kompetencií

Formou dotazníka kľúčových kompetencií sme mapovali  súčasnú úroveň vzdelávania v jednotlivých firmách a hlavne požiadavky (zručnosti), ktoré je potrebné u zamestnancov naďalej prehlbovať a rozvíjať.

Na základe analýzy formou dotazníka, (ktorého sa aktívne zúčastnilo 60 spoločností) sme identifikovali 3 kľúčové kompetencie potrebné na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Ich rozvíjaním pôjde zároveň o zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania.

Účelom dotazníka bolo zaistenie relevantnosti a efektívnosti vzdelávacích programov, ktoré sa budú realizovať.

Identifikované kľúčové kompetencie na základe analýzy dotazníka

 1. Komunikácia v cudzích jazykoch
 2. Digitálna kompetencia
 3. Iniciatívnosť a podnikavosť

 

Po kompexnom zmapovaní a zistení najvýraznejších potrieb sme sa zamerali na nasledovné zručnosti:

1. Komunikácia v cudzích jazykoch

 • Anglický jazyk – úroveň A2
 • Anglický jazyk – úroveň B1

2. Digitálna kompetencia

 • Úroveň mierne pokročilí
 • Úroveň stredne pokročilí

3. Iniciatívnosť a podnikavosť

 • Efektívna komunikácia, asertivita a riešenie konfliktných situácii
 • Tímová práca spolupráca
 • Time a stres manažment, psychohygiena
 • Vyjednávanie a argumentácia
 • Motivácia a sebamotivácia
 • Leadership
 • Obchodná komunikácia/rokovanie a prezentácia
 • Emočná inteligencia – stop negatívnym emóciám

 

Na vypísané školenia sa môžu prihlásiť zamestnanci spoločností alebo občania SR, ktorých trvalé bydlisko je mimo bratislavského kraja.