Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Emočná inteligencia, stop negatívnym emóciám

Termíny: PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ

Miesto: uvedené pri konkrétnom termíne (Bratislava alebo Žilina)
Poplatok: účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Kontakt:+421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

  • Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
  • Naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
  • Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.

Obsahová náplň:

  • Emocionálna inteligencia a jej vplyv na náš život. EQ verzus IQ, čo vieme ovplyvniť a rozvíjať.
  • Vplyv sebavnímania na schopnosť ovládať svoje vlastné emócie
  • Techniky zvládania svojich negatívnych emócií
  • Schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí s cieľom naučiť sa emocionálnej obrane voči negatívnym emóciám druhých.
  • Techniky „obrany“ voči negatívnym emóciám tých druhých
  • Empatia a vnímanie druhého s cieľom dobrého budovania vzťahov (profesionálnych aj osobných)

Metódy:

riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah:

2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma:

kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termíny

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!