Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vyhodnotenie kľúčových kompetencií

Formou dotazníka kľúčových kompetencií sme mapovali  súčasnú úroveň vzdelávania v jednotlivých firmách a hlavne požiadavky (zručnosti), ktoré je potrebné u zamestnancov naďalej prehlbovať a rozvíjať.

Na základe analýzy formou dotazníka, (ktorého sa aktívne zúčastnilo 60 spoločností) sme identifikovali 3 kľúčové kompetencie potrebné na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Ich rozvíjaním pôjde zároveň o zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania.

Účelom dotazníka bolo zaistenie relevantnosti a efektívnosti vzdelávacích programov, ktoré sa budú realizovať.

Identifikované kľúčové kompetencie na základe analýzy dotazníka

 1. Komunikácia v cudzích jazykoch
 2. Digitálna kompetencia
 3. Iniciatívnosť a podnikavosť

 

Po kompexnom zmapovaní a zistení najvýraznejších potrieb sme sa zamerali na nasledovné zručnosti:

1. Komunikácia v cudzích jazykoch

 • Anglický jazyk – úroveň A2
 • Anglický jazyk – úroveň B1

2. Digitálna kompetencia

 • Úroveň mierne pokročilí
 • Úroveň stredne pokročilí

3. Iniciatívnosť a podnikavosť

 • Efektívna komunikácia, asertivita a riešenie konfliktných situácii
 • Tímová práca spolupráca
 • Time a stres manažment, psychohygiena
 • Vyjednávanie a argumentácia
 • Motivácia a sebamotivácia
 • Leadership
 • Obchodná komunikácia/rokovanie a prezentácia
 • Emočná inteligencia – stop negatívnym emóciám

 

Na vypísané školenia sa môžu prihlásiť zamestnanci spoločností alebo občania SR, ktorých trvalé bydlisko je mimo bratislavského kraja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!