Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Dotazník

Kľúč k výzvam a vzdelávacím potrebám trhu práce

Dotazník, ktorý sme doručili spoločnostiam, vznikol vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. Názov nášho projektu je „Kľúč k výzvam a vzdelávacím potrebám trhu práce (KVaP)“. Našim cieľom je zvýšiť vďaka nemu účasť na celoživotnom vzdelávaní a napomôcť zosúladeniu vzdelávania s potrebami trhu práce v menej rozvinutých regiónoch.

Odpovede respondentov pomohli identifikovať 3 kľúčové kompetencie potrebné na uplatnenie na pracovnom trhu. Tie boli následne rozpracované do 3 vzdelávacích programov. Na ich tvorbe participovali aj vybraní zamestnávatelia, resp. partneri, aby sa zabezpečil súlad potrieb a vzdelávacích programov. Vytvorené vzdelávacie programy sa realizujú v spádových mestách (Žilina a Bratislava) v období od októbra 2018 do septembra 2020.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!