Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vyjednávanie a argumentácia

Termíny: PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ

Miesto: uvedené pri konkrétnom termíne (Bratislava alebo Žilina)
Poplatok: účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Kontakt:+421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa prakticky využívať typológiu zákazníka a osloviť tak každého klienta.
 • Začať zvládať rôzne druhy námietok a presvedčivo argumentovať.
 • Zdokonaliť schopnosť takticky vyjednávať a budovať vzťah s klientom.

Obsahová náplň:

 • Efektívna komunikácia ako nástroj pre úspešné vyjednávanie a argumentáciu
 • Formy a zásady efektívnej komunikácie
 • Základné typy klientov (z pohľadu učenia, prijímania informácií a spôsobu argumentácie a podľa potrieb a správania)
 • Pravidlá úspešnej argumentácie
 • Ako na silný argument
 • Vyjednávanie
 • Typy vyjednávačov
 • Pomôcky pre lepšie vyjednávanie  a argumentáciu
 • Formy správania sa vo vyjednávaní, spôsoby vyjednávania a výsledky vyjednávania
 • Čítanie verbálnych a neverbálnych prejavov správania
 • Stratégia a rôzne spôsoby vyjednávania
 • Príprava na vyjednávanie
 • Vyjednávanie v náročných podmienkach
 • Budovanie vzťahov s ľuďmi a získavanie dôvery

Metódy:

riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah:

2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma:

kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termíny

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!