Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Time a stres manažment, psychohygiena

Termíny: PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ
Miesto: uvedené pri konkrétnom termíne (Bratislava alebo Žilina)
Poplatok: účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Kontakt:+421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Pochopiť možné príčiny napätia na pracovisku, naučíte sa rozoznať ich prejavy a popri tom nájsť vlastný prístup riešenia záťažových situácií.
 • Naučiť sa pracovať so svojimi emóciami a osobnosťou a zároveň s emóciami a pocitmi svojho okolia.
 • Plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.

Obsahová náplň:

 • Môj time manažment – ako využívam svoj i zverený čas a aký sú moji zlodeji času
 • Princípy plánovanie času a určovanie priorít
 • Ako efektívne riadiť svoj čas
 • Stanovovanie cieľov
 • Naliehavosť verzus dôležitosť
 • Organizácia pracovného dňa a každodenné tipy na lepšie sebariadenie
 • Pochopenie mechanizmu stresovej reakcie
 • Práca pod časovým tlakom
 • Mapa stresu života
 • Emócie a stres
 • Stratégie zvládania stresu
 • Prevencia stresu
 • Techniky napomáhajúce zvládať stres a dobíjať baterky

Metódy:

riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah:

2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma:

kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termíny

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!