Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Motivácia a sebamotivácia v práci manažéra

Termíny: PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ

Miesto: uvedené pri konkrétnom termíne (Bratislava alebo Žilina)
Poplatok: účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Kontakt:+421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Pochopiť význam motivácie pri riadení svojho výkonu i podriadených.
 • Osvojiť si základné stratégie motivácie seba i ostatných.
 • Hlbšie spoznať svoje vnútorné motivátory prostredníctvom kariérnych kotiev.
 • Naučiť sa správne komunikovať motivačné formulácie.

Obsahová náplň:

 • Motivácia ako hybná a regulačná zložka správania
 • Výber, stanovenie a plnenie motivačných cieľov
 • Teória motivácie
 • Pyramída motivácie na pracovisku
 • Sebamotivácia a role modeling
 • Stratégie používané v praxi: motivačné faktory, motivačná komunikácia
 • Kariérne kotvy – moje hodnotové motivátory, preferencie
 • vnútorná motivácia zamestnanca
 • Motivačná komunikácia a rozhovor (vrátane odovzdávania pozitívnej spätnej väzby)
 • Motivačno-manipulačné vs. motivačno-etické techniky (prípadové štúdie)
 • Správne a nesprávne motivačné formulácie

Metódy:

riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah:

2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma:

kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termíny

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!