Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Leadership

Termíny: PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ
Miesto: uvedené pri konkrétnom termíne (Bratislava alebo Žilina)
Poplatok: účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Kontakt:+421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Vedieť správne zvoliť štýl riadenia v konkrétnej situácií.
 • Oboznámiť sa s možnosťami riešenia konfliktov v tíme.
 • Naučiť sa viesť manažérov k princípom určovania a rozdeľovania priorít ich každodenných činností za účelom efektívneho delegovania úloh.

Obsahová náplň:

Leadership – podstata myšlienky vodcovstva, definícia, líder v organizácii (rola, kompetencie)

 • Leadership v širšom kontexte; postoje a presvedčenia a dobrom lídrovi a jeho rozvoji (príroda/výchova)
 • Rola lídra v organizácii a líderské kompetencie potrebné k jej naplneniu
 • Vplyv a zdroje moci lídra – ako s mocou pracovať konštruktívne a získať si rešpekt podriadených. Ako pracovať s autoritou voči podriadeným a nezneužívať ju (fenomén konformity).

Resonant vs. Dissonant Leadership

 • Emocionálne vs. racionálne myslenie
 • Vplyv emócií v interakcii s druhými, zrkadlenie
 • Typológia rezonantných a dizonantných vodcovských prístupov
 • Sebahodnotenie a praktické aplikácie

Emocionálna inteligencia lídra

 • Sebauvedomenie
 • Sociálne vedomie a empatia
 • Sebariadenie
 • Sociálna inteligencia a manažment vzťahov

Úvod do situačných štýlov vedenia

 • Definícia, aplikácie
 • Praktický nácvik situačných štýlov vedenia

Metódy:

facilitovaná diskusia, video prezentácia a diskusia, práca v menších skupinkách, brainstorming, prípadové štúdie a rozbor, interaktívna prezentácia, role plays, individuálne sebapoznávacie cvičenie, projektívne techniky, skupinové cvičenia (mirroring), nácvik vo dvojiciach, zážitkovo ladená skupinová aktivita s následným debrífingom a facilitovanou diskusiou, individuálna práca, skupinová reflexia, spätná väzba

Rozsah:

2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma:

kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu sú virtuálne kurzy komunikačných a prezentačných zručností.

Každý kurz sa skladá z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

 

Termíny

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!