Občianske združenie MEGA

Poslaním združenia je vytváranie priestoru pre organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

Cieľom združenia je vytvárať aktivity v oblastiach:

  • združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
  • vzdelávacie aktivity vrátane rozvoja moderných spôsobov vzdelávania
  • organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovanie konzultácii a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia
  • prenos poznatkov z vedy, výskumu a vývoja do praxe - rozvoj zamestnanosti v regiónoch

Ciele sú napĺňané najmä týmito formami:

  • realizácia informačných, vzdelávacích i kultúrno-spoločenských podujatí, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu obyvateľstva, podpora zdravého životného štýlu, ochrana prírody
  • vytváranie podmienok pre šírenie osvety v oblasti kultúrno-spoločenského života
  • vytváranie podmienok pre rozvoj výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach dotýkajúcich sa širokej verejnosti, organizovanie seminárov, konferencií, prednášok
  • spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania