Profesionálne a efektívne telefonovanie

Dátum a čas začiatku:5. December 2017, 9:00
Dátum a čas konca:5. December 2017, 17:00
Miesto:Vilová 2, Bratislava V
Poplatok:145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt:0918 329 305, 0917 866 730
E-mail:mega@megaeducation.sk

 

 • Získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru.
 • Osvojte si telefonické proklienské formulácie.
 • Začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi.
 • Naučte sa telefonický rozhovor riadiťviesť ho premyslene a strategicky.

 

Obsahová náplň:

 • Prelomenie ľadov: kľúčový začiatok rozhovoru
 • Získanie dôvery: ako klienta zaujať a vtiahnuť do rozhovoru
 • Práca s emóciami
 • Verbálny a neverbálny prejav (hlasitosť, tempo, úsmev a pod.)
 • Aktívne počúvanie
 • Parafrázovanie a sumarizácia
 • Techniky kladenia otázok
 • Telefonické zrkadlenie
 • Vhodné a nežiadúce výrazové prostriedky v telefonickej komunikácii
 • Asertívne techniky - zvládanie náročných situácií počas telefonovania
 • Priebeh a uzavretie rozhovoru

 

 

Cieľová skupina: kurz je pre všetkých, ktorých práca vyžaduje častý a profesionálny telefonický kontakt

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: cvičenia, hry, prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, nahrávanie, rozbor nahrávok, spätná väzba

Počet účastníkov: 4 – 10

 

Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: