Koučing

Koučing vám môže pomôcť zmeniť váš štýl riadenia, vaše postoje a návyky. Ak si osvojíte koučovací štýl, dokážete seba a svojich podriadených motivovať k lepším výkonom.

Na základe individuálnych potrieb môžete absolvovať skupinový alebo individuálny koučing.

Individuálny koučing

Ide o proces individuálnych stretnutí kouča a koučovanej osoby, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešení problémov v pracovných alebo medziľudských vzťahoch. Pomocou dôverného a otvoreného rozhovoru v sebe koučovaná osoba nachádza skryté odpovede dôležité pre budúcnosť a zdokonaľuje svoj osobný a pracovný potenciál.

Úlohou kouča je pracovať na tom, aby si koučovaná osoba uvedomila, ktoré témy sú z hľadiska ďalšieho (pracovného, prípadne súkromného) rozvoja dôležité. Taktiež sa snaží ozvíjať témy, na ktorých by koučovaná osoba chcela pracovať. V neposlednom rade podnecuje vznik nových perspektív vnímania. Kouč umožňuje koučovanému stanoviť si individuálne ciele a nachádzať riešenia, ktoré mu umožňujú prekonávať prekážky pri dosahovaní týchto cieľov.

V tejto oblasti spolupracujeme s profesionálnymi koučmi, ktorí sú členmi Slovenskej asociácie koučov a International Coach Federation a zároveň disponujú mnohoročnými skúsenosťami. V rámci individuálneho koučingu sú našou cieľovou skupinou strední a vrcholoví manažéri, vedúci pracovníci a mladé talenty.

Skupinový koučing

Skupinový koučing je ideálnou aktivitou pre skupinu, ktorá pracuje na zlepšení určitých zručností a kompetencií. Charakter skupinového koučingu zakaždým závisí od konkrétnych požiadaviek klienta. Z tohto dôvodu je častým postupom úvodné stretnutie kouča, manažéra koučovanej skupiny a zástupcu personálneho oddelenia, ktorí sa spoločne dohodnú na presnej špecifikácii koučingu. Toto stretnutie pomôže vopred vytýčiť ciele koučingu a spôsoby, ako ich dosiahnuť.

Okrem kouča je častým priamym účastníkom skupinového koučingu aj manažér, ktorý garantuje výsledok spolupráce účastníkov. Inak povedané: zabezpečuje, aby účastníci vedeli využiť nové poznatky v praxi. Kouč je v takom prípade jeho partnerom, ktorý mu pomáha dosiahnuť stanovený cieľ.

Je zrejmé, že kouč zohráva v rámci skupinového koučingu obzvlášť dôležitú úlohu. Predovšetkým má podnietiť členov skupiny k hľadaniu riešení a konštruktívneho prístupu k zadaným témam. Vystupuje akoby v úlohe facilitátora: uľahčuje komunikáciu medzi účastníkmi a smeruje ich k vecnej stránke problému. Pozorne sleduje priebeh koučingu, počúva účastníkov, rešpektuje ich a vedie k zhode a progresu. Na základe svojich otázok motivuje skupinu hľadať najefektívnejšie a najkreatívnejšie riešenia.

Pracovný tím (pokiaľ ide o tímový koučing) môže za asistencie kouča riešiť aj tímovú tému. Základom je priviesť všetkých členov k jednotnému záveru. Napriek tomu, že sa koučingu každý účastník zúčastňuje sám za seba, jeho progres by mal skupinu posilniť a zlepšiť kooperáciu tímu. Úlohou tohoto typu koučingu je preto jednak stmeliť skupinu a budovať tímovú zodpovednosť, jednak pripraviť každého účastníka na situácie, kedy bude musieť čeliť problémom sám.

Mentoring

Mentoring, ako jedna z foriem koučingu, poskytuje odbornú podporu koučov, pri ich zdokonaľovaní jeho koučovacích schopností. Naši profesionálni kouči poskytujú nasledovné služby:

  • Externý kouč je prítomný na koučingu manažéra, ktorý využíva získané techniky, nástroje.
  • Externý kouč dáva spätnú väzbu, spoločne analyzujú vzniknuté situácie.
  • Manažér získava prehľad o správnom vedení, motivovaní a využívaní silných stránok, pomáha hľadať riešenia, spôsoby dosahovania spoločných cieľov.

Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: