Jazyky

Organizujeme širokú škálu jazykových kurzov v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a talianskom jazyku. Profesionálny tím slovenských a zahraničných lektorov, na základe testov a stanovených požiadaviek, nastaví obsahovú náplň tak, aby čo najefektívnejšie splnila očakávania klienta.

Kurzy pre zamestnancov firiem sú koncipované ako individuálna alebo skupinová výučba (v prípade kurzov pre verejnosť len skupinová), ktorá pomôže účastníkom získať odbornú a biznis terminológiu a zdokonaliť si prezentačné zručnosti v danom jazyku.

Odborné jazykové kurzy

Právnická angličtina
Kurzy právnickej angličtiny sú určené pre právnikov i neprávnikov. Kurz je zameraný na právnu terminológiu a riešenia právnych problémov v zrozumiteľnej angličtine, ktorá sa používa v právnickej praxi. Predpokladom ich absolvovania je zvládnutie všeobecného jazyka minimálne na úrovni stredne pokročilý.

Finančná angličtina
Kurz sa zameriava na prácu s odbornou terminológiou z oblastí účtovníctva, financií a bankovníctva, obchodu a obchodných stykov, podnikových financií a ekonomiky. Predpokladom ich absolvovania je zvládnutie všeobecného jazyka minimálne na úrovni stredne pokročilý.

Obchodná angličtina
Absolvent kurzu získa jazykové zručnosti na úrovni A2, B1 a B2 v oblasti obchodnej angličtiny a firemnej komunikácie. Získa jazykové zručnosti a prostriedky v osobnom, písomnom a telefonickom styku. Zdokonalí si slovnú zásobu v oblasti pracovného prostredia, zamestnania, obchodu, financií a konverzačných tém potrebných pri komunikácii s klientom. Vie prezentovať seba a firmu v anglickom jazyku. 

Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: