360° hodnotenie

360° spätná väzba je hodnotiaci a rozvojový nástroj manažérskych zručností, ktorý má za cieľ poskytnúť konštruktívne hodnotenie a identifikovať oblasti osobnostného rastu manažérov. Hodnotenie sa skladá zo sebahodnotenia a hodnotenia nadriadeným, podriadenými, kolegami, zákazníkmi a dodávateľmi.

Hodnotiaci proces sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré tvoria logicky uzatvorený a opakujúci sa proces. Prvým krokom je príprava samotnej organizácie, definovanie cieľov a zámerov, informovanie všetkých zúčastnených strán. Ďalším krokom je dizajn samotného nástroja podľa potrieb spoločnosti.

Najčastejšie sa sledujú nasledujúce oblasti:

  • Práca v tíme
  • Leadership
  • Komunikačné schopnosti
  • Motivácia
  • Plánovanie
  • Kontrola
  • Organizačné zručnosti
  • Rozhodovanie

Pre zaručenie anonymity prebieha hodnotenie elektronickou formou vyplnením online formulára. Následne odborníci vyhodnotia odpovede, zistia potreby a nedostatky hodnoteného a navrhnú riešenia.

Výsledok poskytuje hodnotenému pohľad na jeho správanie a štýl riadenia z pohľadu druhých a porovnáva ho so sebahodnotením. V závere sa zistí na jednej strane, v ktorých oblastiach by sa mala hodnotená osoba zdokonaliť, na druhej strane, ktoré kladné stránky si spolupracovníci vážia a cenia na danej osobe. Získané informácie sú optimálnym východiskovým bodom pre ďalšie rozvojové aktivity a koučing.

Táto metóda zároveň podporuje komunikáciu v rámci firmy a konštruktívnu spätnú väzbu.

Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: