Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Odborná príprava podľa zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu

Dátum a čas začiatku: 22. 03. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 22. 03. 2019 o 12:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 43,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0918 919 336, 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Oboznámenie účastníkov s aktuálnym znením zákona č.297/2008 Z. z., vrátane jeho novelizácií, za účelom efektívnej ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Poučiť účastníkov o etapách, metódach a formách trestnej činnosti tzv. „prania špinavých peňazí“ a praktickej realizácii opatrení definovaných v predmetnej zákonnej úprave v závislosti na predmete činnosti tzv. povinnej osoby (§ 5 zákona č. 297/2008 Z.z.).

Obsahová náplň:

 • Úvod do problematiky a definícia základných pojmov
 • Modelové prípady prania špinavých peňazí
 • Výklad etáp, metód a foriem prania špinavých peňazí
 • Súvisiace zákonné úpravy (zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku, zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti, a iné)
 • Výklad zákona č. 297/2008 Z.z. vrátane praktických skúseností s jeho aplikáciou
 • Program vlastnej činnosti
 • Prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií
 • Priebeh kontroly dodržiavania zákona
 • Praktické prípady a diskusia o vybraných aspektoch predmetného zákona
 • Efektívne predchádzanie pokutám

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj právnické osoby vrátane jej zamestnancov, ktoré sú povinnými osobami podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.

Lektorské obsadenie:

Daniel Gabčo je spoluautorom zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Je bývalým riaditeľom finančnej spravodajskej jednotky, odborným gestorom a autorom prvého samostatného preventívneho zákona na ochranu pred praním špinavých peňazí v Slovenskej republike. V súčasnosti pôsobí v predmetnej oblasti v bankovom sektore s dlhoročnými skúsenosťami v metodickej činnosti, v oblasti školení a tvorby programov činnosti povinných osôb.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!