Facilitačné zručnosti a efektívne vedenie stretnutí - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Facilitačné zručnosti a efektívne vedenie stretnutí

Dátum a čas začiatku: 15. 06. 2021 o 9:00
Dátum a čas konca: 15. 06. 2021 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 190,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Najviac sa mi páčili názorné ukážky a nácvik rôznych situácií. Atmosféra bola neformálna, oceňujem priateľský prístup lektorky.

Ciele kurzu:

 • Nacvičiť si vedenie rôznych typov stretnutí (meetingy, workshopy a pod.)
 • Osvojiť si techniky efektívneho skupinového rozhodovania
 • Zvládať náročné situácie v komunikácii so skupinou a jednotlivcom

Obsahová náplň

 • Rola facilitátora pri organizovaní a riadení skupín
 • Štruktúrovanie facilitovaného stretnutia alebo workshopu
  • zadefinovanie cieľa
  • zadefinovanie hlavných otázok
  • zvolenie formy práce so skupinou podľa typu stretnutia a cieľa
  • budovanie vzťahu dôvery so skupinou
  • spôsoby prezentovania
  • moderovanie diskusie
  • vedenie brainstormingu
  • práca s pomôckami (napr. flipchart)
 • Facilitačné zručnosti – aktívne počúvanie, kladenie otázok, parafrázovanie, sumarizácia
 • Metódy skupinového rozhodovania
 • Základy vyjednávania
 • Riešenie problémových situácií:
  • problémoví účastníci
  • konflikt v skupine
  • zvládanie odporu
  • skupina nevie dospieť k dohode

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 5 – 10

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!